Вступ до гімназії

zig zag

І. Загальні положення

école-line-1
 1. Приймання дітей (учнів) Львівської лінгвістичної гімназії Львівської міської ради Львівської області здійснюється на конкурсній основі.
 2. Відповідно до    Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367 та на  підставі Статуту Львівської лінгвістичної гімназії робоча група розробляє   Правила   конкурсного   приймання, що обговорюються  на  спільному  засіданні  педагогічної  ради і ради гімназії, схвалюються ними та затверджуються наказом директора гімназії.
 3. У конкурсному відборі (конкурсі) беруть участь діти (учні) незалежно від місця проживання
 4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

ІІ.  Організація конкурсу

école-line-1
 1. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії  створюється  приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою гімназії. До складу приймальної комісії входить практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор гімназії.
 2. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів створюються предметні комісії зі складу членів приймальної комісії; їх склад затверджується наказом директора гімназії.
 3. До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора гімназії, копії свідоцтва про народження.
 4. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення, сертифікатів Кембриджських іспитів для молодших школярів з англійської мови.

Не дозволяється вимагати від учнів характеристику з попереднього місця навчання, довідки з місця роботи батьків.

ІІІ.  Проведення конкурсу

école-line-1

 1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1-го класу гімназії, складаються з письмового опитування (українська мова – диктант, тестові завдання; англійська мова – тестові завдання) та співбесіди.
 2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання. Приймання учнів до гімназії із навчального закладу того самого типу та/або спеціалізації, відбувається за співбесідою за умови досягнення високого рівня навчальних досягнень (10, 11, 12 балів за рік).
 3. Завдання для співбесіди передбачають виконання спеціальних діагностичних робіт для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання розробляє приймальна комісія на основі матеріалів, запропонованих психологічною службою, та затверджує директор гімназії.
 4. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів) з української та англійської мов, зміст яких має відповідати навчальним програмам відповідного класу, розробляють методичні об’єднання вчителів та затверджує директор гімназії.
 5. Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.
 6.  Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.
 7. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт становить:
  • Українська мова – 40 хвилин;
  • Англійська мова – 40 хвилин
   • із обов’язковою перервою – 20 хвилин між ними.
 8. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час співбесіди, зберігаються у сейфі в кабінеті директора протягом року.
 9.  Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів приймальної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів (вихованців).
 10. Результати співбесіди оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні гімназії для загального ознайомлення.
 11. Учням, які отримали сертифікат Young Learners (Кембриджський іспит для молодших школярів) з англійської мови рівня Starters, зараховуються результати максимального рівня (12 балів) замість письмового опитування з даного предмету.
 12. Учасники міжнародних олімпіад, призери та учасники III – IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
 13. Діти (учні), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.
 14. Діти (учні), які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

IV. Порядок зарахування

école-line-1
 1. Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування дітей (учнів) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
 2. До навчального закладу подаються такі документи:
  • копія свідоцтва про народження,
  • особова справа,
  • медична картка (довідка) встановленого зразка та висновки лікаря про стан здоров’я та готовність до занять фізичною культурою.
  • заява про зарахування.
 3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
 4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відділу освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
 5. Діти (учні), які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з гімназії. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
 6. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять інші загальноосвітні навчальні заклади, але для зарахування до гімназії вступник повинен надати необхідні документи не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу.

V. Контроль за проведенням конкурсу

école-line-1
 1. Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотримання вимог Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти і даного положення.
 2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до гімназії за його результатами здійснює відділ освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
 3. При порушенні вимог Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти та Правил конкурсного приймання рішенням відділу освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі відділ освіти організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

Завдання для підготовки

école-line-1

école-line-1

 Вступ до  1 (5) класу Львівської лінгвістичної гімназії 2023  року